eye.gif (143292 bytes)

" Motherwell's eye"


Graphite 1998


next
(next)